Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Jolien van Dijk van Jolien spreekt met liefde, zelfstandig trouwambtenaar, ceremoniespreker.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

. Jolien spreekt met liefde : de onderneming van Jolien van Dijk, waarbij Jolien actief is als trouwambtenaar of ceremoniespreker en in die functie zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie. Waar Jolien spreekt met liefde staat mag ook Jolien van Dijk gelezen worden en vice versa
. Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met Jolien spreekt met liefde een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten (een bruidspaar bestaat uit twee personen waarbij beiden 100% hoofdelijk aansprakelijk zijn.)
. Overeenkomst: elke overeenkomst van Jolien van Dijk, aanvaard door cliënt dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Jolien spreekt met liefde en door Jolien spreekt met liefde aanvaard
. Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen Jolien spreekt met liefde en cliënt verrichtte werkzaamheden door Jolien spreekt met liefde.

Totstandkoming van de overeenkomst:

Een overeenkomst tussen cliënt en Jolien spreekt met liefde en komt tot stand na mondeling of schriftelijk wederzijds akkoord op. Na overeenkomst ontvangt de cliënt een schriftelijke opdrachtbevestiging. De cliënt stemt eveneens in met de Algemene Voorwaarden van Jolien spreekt met liefde.
Met de opdrachtbevestiging zal ook een factuur gestuurd worden.

Honorering en betaling:

De door Jolien spreekt met liefde gedane prijsopgave is vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB en inclusief reiskosten (binnen 30 km. vanaf woonplaats, daarna € 0,30 p/km...), maar exclusief (indien van toepassing) gemeentelijke kosten en evt. overige kosten. Huwelijksceremonies in het buitenland zijn maatwerk. Naast de gebruikelijke vergoeding komen hier extra vergoedingen bij, te denken valt aan onder andere reis- en verblijfskosten, visumkosten en een eventuele huurauto. Iedere bruiloft is anders. Deze kosten bespreken we en keuren beide partijen vóóraf schriftelijk goed.
Alle betalingen dienen vooraf te worden voldaan op de door Jolien spreekt met liefde aangewezen bankrekening.
Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Jolien spreekt met liefde een factuur toe voor een aanbetaling.
Op de factuur zal vermeld staan welk bedrag er binnen welke termijn voldaan dient te worden bij vooruitbetaling.
Zodra deze betaling binnen 7 dagen ontvangen is, staat de trouwdatum exclusief vast.
Alle overige betalingen dienen uiterlijk 14 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door Jolien spreekt met liefde aangewezen bankrekening. Voor een huwelijk in het buitenland geldt een termijn van 1 maand.
Wanneer het huwelijk na de aanbetaling wordt geannuleerd zal deze niet worden teruggestort.

Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaald c.q. niet uiterlijk 2 weken voor de huwelijksdatum, is er van rechtswege sprake van verzuim en kan Jolien spreekt met liefde vanaf die datum wettelijke rente in rekening brengen. Bovendien is Jolien spreekt met liefde in een dergelijk geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Er is dan geen recht op restitutie van het eerder betaalde bedrag.
Bij geval van overmacht zal er, in overleg, gezocht worden naar een mogelijke vervanging. Indien het niet lukt een vervanging te vinden zal de betaling van de klant geretourneerd worden. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst.

Ziekte en overmacht:

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Jolien spreekt met liefde haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. Onder “overmacht” valt iedere vorm van tekortkoming die niet alleen aan Jolien spreekt met liefde kan worden toegerekend, zoals bijvoorbeeld; staking, transport, moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door Jolien spreekt met liefde uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met cliënt. Indien het niet lukt een vervanging te vinden zal de betaling van de klant geretourneerd worden. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst.

Aansprakelijkheid:

Jolien spreekt met liefde is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Jolien spreekt met liefde verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Jolien spreekt met liefde.
De door Jolien spreekt met liefde te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval nooit meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Jolien spreekt met liefde en cliënt.

Annulering:

Ingeval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Jolien spreekt met liefde de volgende kosten in rekening:
. Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie bent u 50% van het totaalbedrag verschuldigd aan Jolien spreekt met liefde.
. Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie bent u 75% van het totaalbedrag verschuldigd aan Jolien spreekt met liefde.
. Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie bent u 100% van het totaalbedrag verschuldigd aan Jolien spreekt met liefde.
De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding:

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
· Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft voor Jolien spreekt met liefde.
· In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in gebreke blijft
· Cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er beslag wordt gelegd op enig onderdeel van zijn bezittingen
De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst in geval van:
· Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Jolien spreekt met liefde
· Staking van de bedrijfsactiviteiten van Jolien spreekt met liefde
· Overlijden van de trouwambtenaar van Jolien spreekt met liefde

Geheimhouding:

Jolien spreekt met liefde is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. Jolien spreekt met liefde gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van cliënten en zal na beëindiging van de overeenkomst tussen beide partijen alleen die gegevens bewaren die voor de administratie van Jolien spreekt met liefde noodzakelijk dan wel wettelijk verplicht is conform de AVG regels.

Informele akte:

Aan de door Jolien spreekt met liefde gemaakte informele akten voor een zogenaamde herbevestiging of ceremonieel huwelijk kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachten:

Jolien spreekt met liefde zal zich tot het uiterste inspannen om iedereen een fantastische dag te bezorgen en haar taken goed uit te voeren. Mocht een cliënt toch ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van Jolien spreekt met liefde dan heeft cliënt het recht een klacht in te dienen.
Klachten kunnen binnen 7 dagen na de (huwelijks) ceremonie schriftelijk kenbaar gemaakt worden.
De klacht dient duidelijk omschreven te worden. Dit geeft Jolien spreekt met liefde de kans om met cliënt persoonlijk in gesprek te gaan om te trachten de klacht op te lossen en diensten te verbeteren.
Klachten kunnen gericht worden aan:
Jolien spreekt met liefde
Jolien van Dijk
info@jolien spreekt met liefde.nlDeze voorwaarden zijn te vinden op de website van Jolien spreekt met liefde.
Van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen Jolien spreekt met liefde en de klant.
Voor overeenkomsten gesloten met Jolien spreekt met liefde is het Nederlandse recht van toepassing.