Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Jolien spreekt met Liefde, gevestigd te Peize, Kvk-nummer: 83414193

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Jolien spreekt met Liefde: de zelfstandige trouwambtenaar/ceremoniespreker die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie
Klant: iedere natuurlijke persoon of personen die met Jolien spreekt met Liefde een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten
Overeenkomst: elke aanbieding van Jolien spreekt met Liefde aanvaard door de klant, dan wel elke opdracht verstrekt door de klant aan Jolien spreekt met Liefde en door deze laatste aanvaard
Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen Jolien spreekt met Liefde en de klant verrichte werkzaamheden door Jolien spreekt met Liefde.

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen de klant en Jolien spreekt met Liefde komt tot stand na ondertekening door beide partijen van de door Jolien spreekt met Liefde uitgebrachte prijsopgave en na betaling van het overeengekomen voorschotbedrag door de klant. De aanbetalingsfactuur bedraagt 25% van de totale factuur (excl. reiskosten). Zodra dit bedrag betaald is staat de datum/tijd vast en kan niemand daar meer aankomen. De aanbetaling vraagt Jolien spreekt met Liefde omdat zij vanaf dat moment ook andere mensen af zal zeggen, want de klant heeft tenslotte reeds geboekt. Daarnaast gaat Jolien spreekt met Liefde aan de slag voor de klant en is een aanbetaling van 25% zeer redelijk. De overige 75% (+ evt. andere vergoeding) moet uiterlijk de dag voor de trouwdatum betaald zijn.

Annulering van de overeenkomst

Als het huwelijk >1 maand voor de afgesproken huwelijksdag gecanceld wordt om persoonlijke redenen vanuit de klant dan dient de klant 25% van de totale factuur te voldoen (de aanbetaling wordt niet gecrediteerd)*
Als het huwelijk <1 maand voor de afgesproken huwelijksdag gecanceld wordt om persoonlijke redenen vanuit de klant dan dient de klant 75% van de totale factuur te voldoen*
Als het huwelijk niet wordt gecanceld, maar verplaatst wordt dan brengt Jolien spreekt met Liefde geen extra kosten in rekening, maar wordt er samen gezocht naar een gepaste oplossing en nieuwe datum.
* tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden zoals ernstige ziekte of overlijden van één van de cliënten.

Honorering en betaling

De door Jolien spreekt met Liefde gedane prijsopgave voor de verzorging van een (huwelijks)ceremonie is inclusief BTW, maar exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en evt. kosten t.b.v. eendaagse benoeming/beëindiging in de trouwgemeente.
Indien de klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan Jolien spreekt met Liefde vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
De klant is aan Jolien spreekt met Liefde alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Jolien spreekt met Liefde opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Jolien spreekt met Liefde de vordering aan derden uit handen geeft.

Eventuele klacht

Jolien spreekt met Liefde is niet gebonden of onderworpen aan gedragsregels of algemene voorwaarden van een beroepsgroep. Indien er toch klachten zijn over de werkwijze van Jolien spreekt met Liefde dan wordt verwacht dat de klant schriftelijk (per email) contact opneemt met Jolien spreekt met Liefde en hierin de aard van de klacht duidelijk omschrijft. De klant en Jolien spreekt met Liefde zullen dan samen, eventueel in het bijzijn van een neutrale bemiddelaar, een toelichting en/of oplossing proberen te vinden voor de klacht.

Geheimhouding

Jolien spreekt met Liefde is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

Schadevergoeding

De klant kan geen schadevergoeding eisen, indien Jolien spreekt met Liefde haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld zoals bijvoorbeeld files en/of omleidingen, ziekte, overlijden, transport moeilijkheden, staking of zaken die mogelijkerwijs als overmacht kunnen worden aangemerkt.
In geval van overmacht zal Jolien spreekt met Liefde haar uiterste best doen om voor gepaste vervanging zorg te dragen, zoveel mogelijk in samenspraak met de klant.

Aansprakelijkheid

Jolien spreekt met Liefde is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de klant of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Jolien spreekt met Liefde verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Jolien spreekt met Liefde.
De door Jolien spreekt met Liefde te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Jolien spreekt met Liefde en de klant (inclusief BTW).
Jolien spreekt met Liefde stelt uitdrukkelijk dat de uitvoering van de opdracht tot stand komt door informatie die van de zijde van klant wordt ingegeven. Een en ander wordt in overeenstemming met de klant bepaald en mogelijk door derden aangevuld.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van overlijden van Jolien spreekt met Liefde.

Algemene Voorwaarden – Jolien spreekt met Liefde
Voor overeenkomsten gesloten is het Nederlands recht van toepassing.

Peize september 2021Algemene Voorwaarden